Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017