Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017