Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850

Hội nghị cán bô công chức, viên chức năm học 2019 - 2020