Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Đào Mỹ

Lạng Giang, Bắc Giang
3537850
c0daomylg.bacgiang@moet.edu.vn