Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850
 20/05/19  Kế hoạch giáo dục  92
Việc tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên là một việc làm thường xuyên trong mỗi nhà trường